KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Şanlıurfa Teknokent (“Teknokent”), girişimcilere ve firmalara ürünlerini geliştirebilecekleri imkanlar sunarak hizmet vermektedir. Bu hizmetin yürütülebilmesi için, Teknokent tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz toplanmakta ve İşlenmektedir. Kişisel verilerinize ilişkin bilgi almak için lütfen bu metni okuyunuz.

Girişim İş fikrinize katkı sunabilecek faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişimin gerçekleştirilmesi, amaçları ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması gerekçesiyle; kimlik (ad, soyad), iletişim (cep telefon no, e-posta adresi) diğer (Teknokent’te yer alma tercihi, Şirket bilgileri, Girişim / İş Fikri Özeti, vb.) olmak üzere kişisel verilerinizi İşlenmektedir.

Kişisel verileriniz yalnızca yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda, kanunun genel ilkelerine uygun ve gerekli veri güvenliği tedbirlerini almak kaydıyla işlenecek, yasal süre boyunca saklanacak, sonrasında anonimleştirilecek veya imha edilecektir. Kişisel verileriniz, terapistlerimiz ve yetkili kamu-kurum kuruluşları dışında aktarılmayacaktır. Kanun’un 11.maddesi uyarınca; Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız saklıdır. İlgili haklarınızı kullanmak için; Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içeren dilekçe ile [email protected] adresine başvuru yapılabilir. Teknokent, başvurularınızı 30 gün içinde yanıtlayacaktır. Başvurunuzun eksiksiz ve efektif yanıtlanması için, lütfen bilgilerinizi doğru verdiğinizden ve talebinizi detaylı açıkladığınızdan emin olunuz.

Kişisel verilerinize ilişkin daha fazla bilgi almak için [email protected] adresine ek bilgi taleplerinizi veya sorularınızı gönderebilirsiniz.
“Submit” seçeneğine tıklamanız halinde yukarıdaki metni okuyup anladığınızı beyan edersiniz.